PGS.TS. BÙI THỊ THÚY HẰNG

Thứ sáu - 28/02/2020 01:35
Ten
PGS.TS. BÙI THỊ THÚY HẰNG

Giảng viên cao cấp

Phòng: 402-D5

Phone: +84-24 38681432

Email: hang.buithithuy@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo

 • 2007: Tiến sĩ, Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Paris X, Nanterre, Cộng hòa Pháp
 • 2002: Thạc sĩ, Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Paris X, Nanterre, Cộng hòa Pháp
 • 2001: Chứng chỉ Tâm lý thực hành, Trường Đại học Tâm lý Thực hành, Paris, Cộng hòa Pháp
 • 2000: Cử nhân Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà nội, Việt Nam

Quá trình công tác

 • Từ năm 2008 đến năm 2009: Giảng viên, Khoa Giáo dục, Học Viện Quản lý Giáo dục, Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Từ năm 2009 đến năm 2012: Giảng viên, Khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo Dục, Đại học Quốc Gia, Hà Nội.
 • Từ năm 2013 đến năm 2019: Giảng viên, Viện Sư Phạm Kỹ Thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Giảng dạy

 • Lịch sử giáo dục
 • Tâm lí học
 • Giáo dục học
 • Phương pháp hướng dẫn học tập
 • Kỹ năng mềm
 • Giáo dục học so sánh
 • Quản lí dự án giáo dục
 • Giáo dục đại học Pháp và trên thế giới

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Động cơ học tập của học sinh/sinh viên,
 • Phong cách giảng dạy của giáo viên, phong cách giáo dục của cha mẹ, phong cách học tập của sinh viên
 • Giáo dục hướng nghiệp và đào tạo nghề
 • Nhân cách của thanh niên, sinh viên, mối liên hệ giữa đặc điểm nhân cách với phong cách học tập của sinh viên.
 • Siêu nhận thức và phát triển kỹ năng siêu nhận thức ở người học
 • Giáo dục đại học ở Việt Nam và trên thế giới
 • Sư phạm thông minh và nhà trường thông minh

Đề tài, dự án
Chủ nhiệm

 1. 2010-2011: Nghiên cứu ảnh hưởng của giáo dục gia đình đến động cơ học tập của học sinh đầu tuổi vị thành niên ở Hà Nội, Trường Đại học Giáo dục- Đại học Quốc Gia Hà Nội
 2. 2013-2014: Đánh giá tác động của gia đình và nhà trường tới động cơ và thái độ học tập của sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 3. 2016-2017: Tìm hiểu mối liên hệ giữa đặc điểm nhân cách và phong cách học tập của sinh viên trường Đại học Bách Khoa- Hà Nội, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 4. 2017-2018: Ảnh hưởng của động cơ và việc sử dụng các chiến lược học tập đến kết quả học tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Bách Khoa- Hà Nội, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 5. 2020-2021: Nghiên cứu ứng dụng và đề xuất một số công nghệ mới phục vụ sư phạm thông minh trong dạy học đại học, Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Công trình khoa học đã công bố
Sách

 1. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Bùi Thị Thúy Hằng (2010). Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh tiểu học, NXB ĐHQGHN.
 2. Bùi Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hương Giang (2014). Giáo trình Giáo dục học nghề nghiệp, NXB Bách Khoa Hà Nội.
 3. Trần Khánh Đức (chủ biên) (2017). Năng lực học tập và đánh giá năng lực học tập. NXB Bách Khoa Hà Nội.

Tạp chí khoa học (5 năm gần đây)

 1. Bùi Thị Thúy Hằng, Dương Thị Thanh Hoa (2015). Ảnh hưởng của bối cảnh xã hội tới động cơ và tình trạng bỏ học trong HS/SV. Tạp chí Thiết bị giáo dục, Cơ quan của hiệp hội thiết bị Việt Nam, số 113, Tháng 1/2015, trang 10-13.
 2. Bùi Thị Thúy Hằng, Amrita Kaur, Arun Patil (2015). Impacts of School Administration Autonomy Support on Students’ Learning Motivation and Intentions to Drop out of Vocational School. International Journal of Quality Assurance in Engineering and Technology Education, 4 (2), April-June 2015, 1-12.
 3. Bùi Thị Thúy Hằng (2015). So sánh khung năng lực dành cho giáo viên dạy nghề ở Châu Âu với chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học sư phạm Hà Nội, số 60, 8D, trang 99-107.
 4. Bùi Thị Thúy Hằng (2015). Ảnh hưởng của gia đình, nhà trường tới động cơ và thái độ học tập của sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế : Tâm lí học và giáo dục trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Tháng 10/2015, trang 396-401.
 5. Bùi Thị Thúy Hằng- Hoàng Anh (2016). Một số yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội. Tạp chí Thiết bị giáo dục, Cơ quan của hiệp hội thiết bị Việt Nam, số 129, Tháng 5-2016, trang 66-68, 121.
 6. Bùi Thị Thúy Hằng (2016). Vai trò của giáo dục hướng nghiệp trong đào tạo nghề. Hội thảo khoa học cấp Quốc Gia: Giáo dục kỹ thuật- Các xu hướng công nghệ và thách thức. Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, trang 63-68.
 7. Bùi Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hương Giang (2016). Tìm hiểu phong cách học tập của sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, số 133- Tháng 10-2016, trang 72-76.
 8. Bùi Thị Thúy Hằng (2017). Tương quan giữa đặc điểm nhân cách và phong cách học tập của sinh viên trường ĐHBK Hà Nội. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, số 139- Tháng 4-2017, trang 80-84.
 9. Bùi Thị Thúy Hằng (2017). Định hướng nghề của học sinh ở một số trường THPT trên địa bàn Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, Bộ giáo dục và đào tạo, Số 404- Kì 2- 4/2017, trang 12-14, 64.
 10. Bùi Thị Thúy Hằng (2017). Siêu nhận thức và phát triển kỹ năng siêu nhận thức ở người học. Giáo dục & Xã hội, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, Số 73(134)- Tháng 4-2017, trang 15-19.
 11. Bùi Thị Thúy Hằng, Đỗ Thị Thu Hường (2017). Giáo dục hướng nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Giáo dục & Xã hội, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, Số 74(135)- Tháng 5-2017, trang 52-56.
 12. Bùi Thị Thúy Hằng (2017). Dạy học kết hợp - Những ích lợi và thách thức. Tạp chí Thiết bị giáo dục, Cơ quan của hiệp hội thiết bị Việt Nam, Số 147- Kỳ 2- Tháng 6-2017, trang 62-64, 89.
 13. Bui Thi Thuy Hang, Amrita Kaur, Abdul Hamid Bushthami Nur (2017). A motivational Model on Intentions to Drop out of Vocational School – A Self Determination Theory Perspective. Malaysian Journal of Learning and Instruction: Vol. 14 No. 1 (2017): 1-21.  Scopus®-indexed.
 14. Bùi Thị Thúy Hằng (2017). Đặc điểm nhân cách của sinh viên trường ĐHBK Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, Bộ giáo dục và đào tạo, Số 410- Kì 2- Tháng 7/2017, trang 60-63, 50
 15. Bùi Thị Thúy Hằng (2017). Ảnh hưởng của động cơ và thái độ tới kết quả học tiếng Anh của sinh viên Trường ĐHBK Hà Nội, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập 3, trang 480-490.
 16. Bùi Thị Thúy Hằng (2017). Ảnh hưởng của động cơ và việc sử dụng các chiến lược học tập đối với nhận thức về trình độ tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố HCM-Bộ GD&ĐT, số 3 (15), trang 20-28.
 17. Bùi Thị Thúy Hằng, Trần Văn Công, Nguyễn Phương Hồng Ngọc (2018). Đặc điểm nhân cách của thanh niên Việt Nam qua thang đo NEO-60VN. Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 1, trang 23-33.
 18. Bùi Thị Thúy Hằng & Phạm Hồng Hạnh (2018). Ảnh hưởng của việc sử dụng chiến lược đến thành tích học tập, Tạp chí giáo dục và xã hội, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, Số Đặc biệt kỳ 1, 153-158
 19. Trần Văn Tớp & Bùi Thị Thúy Hằng (2019). Tìm hiểu mô hình giáo dục đại học trên thế giới- Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Số 14, 104-108.

Hội nghị, hội thảo

 1. Hoàng Minh Sơn, Bùi Thị Thúy Hằng & Nguyễn Thị Hương Giang (2019). Xu hướng phát triển giáo dục đại học trên thế giới- Khuyến nghị cho Việt Nam, Hội thảo khoa học Quốc tế: Các vấn đề mới trong Khoa học giáo dục- Tiếp cận liên ngành và xuyên ngành, Hà nội ngày 20/06/2019, trang 47-56.
 2. Hoàng Minh Sơn, Bùi Thị Thúy Hằng & Nguyễn Thị Hương Giang (2019). Mô hình trường đại học trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Hội thảo khoa học Quốc tế: Các vấn đề mới trong Khoa học giáo dục- Tiếp cận liên ngành và xuyên ngành, Hà nội ngày 20/06/2019, trang 47-56.
 3. Bùi Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hương Giang, Bùi Ngọc Sơn (2019). Application educational technology into elementary schools: a case study of using VR/AR in an elementary teachers training, Proceedings of 1st International Conference on Innovation of Teacher Education, Ha noi, 01/11/2019, pp. 275-286.

Tác giả: Admin Super

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 2.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây