TS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

Thứ tư - 26/02/2020 23:07
Ten
TS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

Giảng viên chính, Phó Viện Trưởng, Trưởng Bộ môn

Phòng: 302, D3-D5, Trường ĐHBK Hà Nội

Phone: +84-24 38682451

Email: giang.nguyenthihuong@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo

 • 2017: Tiến sĩ, Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2004: Thạc sĩ, Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • 2002: Kỹ sư, Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

Quá trình công tác

 • 2019- đến nay: Trưởng Bộ môn Sư phạm các ngành kĩ thuật, Viện Sư phạm kĩ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 2012- đến nay: Phó Viện trưởng, Viện Sư phạm kĩ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 2009-2012: Phó Khoa Sư phạm kĩ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 2002-2009: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Khoa học và Công nghệ Giáo dục, Khoa Sư phạm kĩ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội..

Giảng dạy

 • ED6020: Lý luận và Công nghệ dạy học hiện đại (chương trình Thạc sĩ)
 • ED3340: E-learning
 • ED3370: Chiến lược dạy học trong kỉ nguyên số (Đồ án môn học)
 • ED4120: Giáo dục STEAM
 • ED2000: Nhập môn ngành Công nghệ giáo dục
 • ED3220: Kỹ năng mềm
 • ED3120: Giáo dục học

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Chiến lược dạy học trong kỉ nguyên số
 • Phát triển khóa học trực tuyến
 • Giáo dục STEAM
 • Đại học thông minh
 • Công nghệ lõi trong sư phạm thông minh

Đề tài, dự án
Chủ nhiệm

 • 2007-2009: Xây dựng khung tiêu chuẩn đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp ở Việt Nam. Mã số: B2007-01-100. Năm hoàn thành: 2009.
 • 2005-2006: Xây dựng công cụ biên tập nội dung trên e-learning FEE-Studio, Mã số: T2005-66
 • 2010-2011: Nghiên cứu giải pháp triển khai đào tạo trực tuyến kết hợp dạy học giáp mặt cho học phần Nhập môn khoa học tự nhiên (ED3080). Mã số: T2010-235
 • 2011-2012: Nghiên cứu đề xuất quy trình phát triển tài liệu dạy – học cho các khóa học trực tuyến. Mã số: T2011-159
 • 2014-2015: Đề xuất các chiến lược dạy học dựa trên phong cách học tập của sinh viên các ngành kỹ thuật tại trường ĐHBK Hà nội. Mã số: T2014-139.
 • 2015-2016: Phát triển khóa học trực tuyến theo định hướng cộng tác cho học phần Giáo dục học. Mã số: T2015-103.
 • 2017-2018: Thiết kế môi trường dạy - tự học theo tiếp cận công nghệ dạy học cho sinh viên ngành Sư phạm kĩ thuật. Mã số: T2017-PC-161.

Tham gia

 • 2019-2021: Nghiên cứu ứng dụng và đề xuất một số công nghệ mới phục vụ sư phạm thông minh trong dạy học đại học – Chương trình Nghiên cứu phát triển các công nghệ lõi để xây dựng mô hình trường Đại học theo định hướng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (I4.0) 2020-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2009-2011: Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho các môn nghiệp vụ sư phạm của khoa Sư phạm kĩ thuật – trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, B2009-01-283 (CNĐT: TS. Dương Thị Kim Oanh)
 • 2005-2007: E-Learning trong lĩnh vực dạy học các môn Sư phạm kĩ thuật, B2005-28-183 (CNĐT: TS. Lê Thanh Nhu)
   

Công trình khoa học đã công bố
Sách

 • Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Đồng tác giả), NXB Giáo dục (2010);
 • Giáo dục học nghề nghiệp (Đồng tác giả), NXB Đại học Bách Khoa Hà Nội (2014);
 • Năng lực và đánh giá năng lực học tập (tham gia), NXB Đại học Bách Khoa Hà Nội (2017)

Tạp chí khoa học (5 năm gần đây)

[1]. Nguyen Thi Huong Giang, Implementation of Online Instructional Technology and Hands‐On Skills Training,  International Journal of Quality Assurance in Engineering and Technology Education (IJQAETE), Volume 3, Issue 2, p.65-76 April - June 2014, Published: Quarterly in Print and Electronically, ISSN: 2155-496X; EISSN: 2155-4978; Published by IGI Global Publishing, Hershey, USA. http://www.igi-global.com/ijqaete

[2]. Nguyễn Thị Hương Giang, Công nghệ dạy học trực tuyến theo tiếp cận định hướng người học, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 109 tháng 9 -2014, tr .46-48. ISSN 1859-0810.

[3]. Nguyễn Thị Hương Giang, Giải pháp định hướng người học trong môi trường dạy học trực tuyến, Tạp chí Khoa học-Đại học Sư phạm Hà nội, số 1/2015, tr. 20-29. ISSN 2354-1075.

[4]. Nguyễn Thị Hương Giang, Xây dựng môi trường học tập cộng tác qua mạng, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 121, tháng 9-2015, tr.30-32,40. ISSN 1859-0810.

[5]. Bùi Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hương Giang, Tìm hiểu phong cách học tập của sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 133, 10/2016, tr72-76, ISSN 0868-3662.

[6] Nguyễn Thị Hương Giang, Ngành Công nghệ giáo dục và nhu cầu đào tạo nhân lực công nghệ giáo dục tại Việt Nam, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 183, kì 2, tháng 12/2018, ISSN 1859-0810

[7] Đỗ Thị Mai, Nguyễn Thị Hương Giang, Thiết kế bài dạy “Truy vấn dữ liệu” môn Tin học văn phòng theo tiếp cận tương tác không đồng bộ, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 188, kì 1, tháng 3/2019, ISSN 1859-0810

[8] Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thị Hương Giang, Thiết kế bài dạy theo định hướng tích hợp STEM + Arts, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 194, kì 1, tháng 6/2019, ISSN 1859-0810

[9] Phạm Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Hương Giang, Vũ Thị Mai Anh, Hoàng Ngọc Quang, Quản trị đại học - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam, VNU Journal of Science: Education Research, Volume 35 (10/2019), ISBN: 2588-1599.

[10] Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Đắc Trung, Mô hình dạy học sử dụng tài nguyên giáo dục mở, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 208, kì 1, tháng 2/2020, ISSN 1859-0810

Hội nghị, hội thảo

[1]. Nguyễn Thị Hương Giang, Phong cách học tập của sinh viên và định hướng tổ chức dạy học kết hợp giữa giáp mặt và trực tuyến tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hội thảo Khoa học cấp quốc gia: Giáo dục kĩ thuật – Các xu hướng công nghệ và thách thức, tháng 9-2016, ISBN: 978-604-95-0005-3.

[2] Tran Van Hung, Ngo Tu Thanh, Le Thanh Huy, Nguyen Thi Huong Giang, Do The Hung, The proposal of blended learning towards learning styles in training students at universities,  CALL in Context, the XVIIIth International CALL Research Conference at the University of California at Berkeley, 7-9 July 2017, ISBN 9789057285509, Depotnummer: D/2017/12.293/19

[3] Nguyễn Thị Hương Giang, Trần Khánh Đức, Arun Patil, Innovation in Entrance Examination in Vietnam Universities, Knowledge Based Assessment into Competency Based Assessment (Case study in Group of Technical Universities), International Engineering and Technology Education Conference (4-6/12/2017), ISSN: 1843-6730, ISBN-13: 978-0-646-54982-8.

[4] Nguyen Thi Huong Giang, Nguyen Xuan Lac, The Online Learning Environment According to Learning Styles, International Engineering and Technology Education Conference (4-6/12/2017), ISSN: 1843-6730, ISBN-13: 978-0-646-54982-8.

[5] Pham Thi Thanh Hai, Nguyen Thi Huong Giang, Master Plan for Higher Education Institutions – The Lesson Learn for Vietnam (9/2018), Proceedings of International Conference - Education for All, Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia Hà Nội, ISBN:978-604-62-6622-8.

[6] Hoàng Minh Sơn, Bùi Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hương Giang, Mô hình trường đại học trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về Các vấn đề mới trong Khoa học Giáo dục, tiếp cận liên ngành và xuyên ngành (6/2019), Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội, ISBN: 978-604-968-566-8.

[7] Bùi Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hương Giang, Bùi Ngọc Sơn, Application educational technology into elementary schools: a case study of using VR/AR in an elementary teachers training, Proceedings of 1st International Conference on Innovation of Teacher Education (11/2019), VNU Education School, ISBN: 978-604-9876-87-5.

Tác giả: Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây