Giáo trình - Bài giảng

Sunday - 23/02/2020 22:24

1. Lê Huy Tùng, Bài giảng Giáo dục học, ĐHBKHN 2004

2. Tiêu Kim Cương, Bài giảng Lý luận dạy học, ĐHBKHN 2004

3. Dương Kim Oanh, Bài giảng Tâm lý học đại cương, ĐHBKHN 2004

4. Dương Kim Oanh, Bài giảng Tâm lý học chuyên ngành, ĐHBKHN

5. Bùi Ngọc Sơn, Bài giảng Công nghệ dạy học, ĐHBKHN

6. Phạm Hồng Hạnh, Bài giảng Phương pháp luận Nghiên cứu khoa học, ĐHBKHN 2004

7. Phạm Văn Trường, Bài giảng Nhập môn Khoa học Công nghệ, ĐHBKHN 2004

8. Nguyễn Thị Hương Giang, Bài giảng Nhập môn Khoa học Tự nhiên, ĐHBKHN 2004

9. Lê Thanh Nhu, Bài giảng Lý luận dạy học chuyên ngành, ĐHBKHN 2004

Author: Kiem Tra

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Security Code   

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second