Chiến lược đào tạo

Sunday - 23/02/2020 22:21

Trong những năm tới, Viện Sư phạm kỹ thuật thực hiện những mục tiêu đào tạo sau:

- Đào tạo cử nhân đại học song ngành "Kỹ thuật chuyên ngành + Sư phạm kỹ thuật" có chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội;

- Đa dạng hóa các ngành đào tạo bậc trên đại học;

Author: Kiem Tra

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Security Code   

Newer articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second