ED3220-KNM

Sunday - 23/02/2020 23:03

1.KỸ NĂNG MỀM

 

Tên học phần:

Kỹ năng mềm

(Soft Skills)

Mã số học phần:

ED3220

Khối lượng:

2(1-2-0-2)

  • Lý thuyết: 15 tiết 
  • Bài tập/BTL: 30 tiết

Học phần tiên quyết:

Không

Học phần học trước:

Không

Học phần song hành:

Không

Mô tả học phần

Trang bị cho sinh viên khả năng: Xác định tầm quan trọng của các kĩ năng phát triển cá nhân trong học tập, công việc và cuộc sống; Phân tích và vận dụng các kiến thức cốt lõi để phát triển các kĩ năng cá nhân; Thực hành, luyện tập để cơ bản hình thành các kĩ năng phát triển cá nhân; Nhận thức đúng đắn về nhu cầu rèn luyện các kĩ năng học tập và làm việc thiết yếu, thích ứng với xã hội hiện đại và thực tiễn nghề nghiệp trong tương lai.

Các kĩ năng phát triển cá nhân bao gồm: Chủ động và xác lập mục tiêu cá nhân; Phát triển tư duy tích cực, sáng tạo và đổi mới; Quản lý thời gian hiệu quả (Quản lý bản thân); Nghệ thuật giao tiếp (Trò chuyện và Đối thoại, Lắng nghe, Thuyết phục, Thuyết trình); Làm việc nhóm hiệu quả.

Description of Subject

Providing for students to able: Identify the importance of personal development skills at school, at work and in their life; Analyze the fundamental knowledge to develop personal skills; Practice the steps to basically form the personal development skills; Aware of the need to practice skills of studying and working adapting to modern society and future career.

Personal development skills include: Being proactive and setting personal goals; Developing positive thinking; Managing time effectively; Communicating (Small Talk and Big Talk, Listening Skills, Persuasion, Presentation); Working in a team.

 

Nội dung tóm tắt học phần

Nhóm và làm việc nhóm: Tại sao phải làm việc nhóm; Kiến thức cơ bản về nhóm; Giới thiệu kỹ năng cá nhân nền tảng để làm việc theo nhóm; Giới thiệu Kỹ năng cá nhân trong phối hợp với các thành viên khác.

Kỹ năng cá nhân nền tảng - Thành tích cá nhân: Tư duy tích cực; Giá trị sống; Quản lý thời gian;

Kỹ năng cá nhân phối hợp - Thành tích tập thể: Giao tiếp hiệu quả; Thuyết trình hiệu quả; Nghệ thuật thuyết phục.

Kỹ năng tổ chức tham gia hoạt động nhóm: Thành lập nhóm; Họp nhóm; Lập và theo dõi kế hoạch; Giải quyết các vấn đề nhóm; Đánh giá hoạt động nhóm.

Content Summary of Subject:

Team and Teamworking: Why to work in a team; Fundamental knowledge of a team; Introduction to basic personal skills of teamworking; Introduction to interpersonal skills in teamworking.

Basic Personal Skills – Personal Achievements: Positive Thinking; Living Values; Time-Management (Managing ourselves).

Interpersonal Skills – Team Achievements: Effective Communication & Listening; Presentation; Persuasion.

Organization Skills in Teamworking: Team Building; Meetings; Setting and Monitoring Plans; Solving Problems; Evaluating Teamworking.

Author: Kiem Tra

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Security Code   

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second