CTDT_ngan han

Sunday - 23/02/2020 22:45

Thông tin về các chương trình ngắn hạn

Tên chương trình

Đối tượng học viên

Giờ dạy

Các chủ đề

Phương pháp kiểm tra

Chứng nhận cuối khóa

Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp GV cao cấp

Giảng viên cao cấp (hạng I) nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I);

Giảng viên chính (hạng II) hoặc tương đương từ đủ 3 năm trở lên

240 giờ

- Xu hướng quốc tế và đường lối, chiến lược, chính sách phát triển GDĐH của Việt Nam;

- Hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Xu hướng đổi mới quản lý GDĐH và quản trị nhà trường

- Một số kỹ năng chung trong quản lý phát triển chuyên môn học thuật;

- Phát triển đội ngũ chuyên gia đảm nhiệm sứ mạng phát triển công tác đào tạo của cơ sở GDĐH

- Quản lý đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

- Phương thức đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

- Hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ trong nền kinh tế tri thức

- Xây dựng môi trường học thuật và môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH

- Hợp tác, liên kết đào tạo và NCKH trong nước và quốc tế

 

 

 • Thi viết;
 • Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

Chứng chỉ bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp GV cao cấp

Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp GV chính

Giảng viên chính (hạng II) nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).

Giảng viên (hạng III) hoặc tương đương từ đủ 5 năm trở lên.

 

 

240 giờ

 • Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế
 • Lý luận về hành chính nhà nước
 • Quản lý GDĐH trong cơ chế thị trường định hướng XHCN
 • Một số kỹ năng chung trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học
 • Phát triển đội ngũ giảng viên trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế
 • Quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ
 • Phương pháp dạy học đại học theo định hướng phát triển năng lực
 • Đảm bảo chất lượng GDĐH
 • Quản lý hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ
 • Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH
 • WTO và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo
 • Thi viết;
 • Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

Chứng chỉ bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp GV chính

Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp GV

Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên

240 giờ

 

 • Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên
 • Những vấn đề cơ bản về nhà nước
 • Quản lý nhà nước về GDĐH
 • Một số kỹ năng tự phát triển nghề nghiệp của giảng viên đại học
 • Phát triển đội ngũ giảng viên trong các cơ sở GDĐH
 • Đào tạo đại học và phát triển chương trình đào tạo đại học
 • Hình thức và phương pháp dạy học đại học
 • Kiểm định chất lượng GDĐH
 • Giảng viên với nhiệm vụ NCKH và chuyển giao công nghệ
 • Giảng viên với công tác quản lý và tư vấn cho sinh viên
 • Hợp tác, liên kết đào tạo và NCKH
 • Thi viết;
 • Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

Chứng chỉ bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp GV

Bồi dưỡng NVSP cho nhà giáo trình độ sơ cấp

-Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp thuộc diện bồi dưỡng đạt chuẩn;

-Những người có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

160 giờ

-Thiết kế dạy học

-Thực hiện dạy học

-Đánh giá trong dạy học

-Thực tập sư phạm

 • Thi viết
 • Thực hành
 • Thảo luận
 • Bài tập

Chứng chỉ bồi dưỡng NVSP cho nhà giáo trình độ sơ cấp

Bồi dưỡng NVSP cho nhà giáo trình độ cao đẳng

-Nhà giáo dạy trình độ cao đẳng thuộc diện bồi dưỡng đạt chuẩn;

-Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ cao đẳng.

400 giờ

-Thiết kế dạy học

-Thực hiện dạy học

-Đánh giá trong dạy học

- Tổ chức hoạt động giáo dục

- Phát triển chương trình đào tạo

- Nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp

-Thực tập sư phạm

 • Thi viết
 • Thực hành
 • Thảo luận
 • Bài tập

Chứng chỉ bồi dưỡng NVSP cho nhà giáo trình độ cao đẳng

 

Author: Kiem Tra

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Security Code   

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second