Lĩnh vực nghiên cứu

Sunday - 23/02/2020 22:28

 Nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ trọng tâm của cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa Sư phạm kỹ thuật.

- Các lĩnh vực nghiên cứu của cán bộ, giảng viên khoa Sư phạm kỹ thuật bao gồm:

1. Công nghệ dạy học

Ứng dụng e-learning: xem thêm trên website đào tạo trực tuyến của Khoa: http://feedhut.co.cc/moodle

Ứng dụng tin học trong dạy học kỹ thuật

Thiết kế đa phương tiện

...

2. Lý luận dạy học kĩ thuật

Phương pháp giảng dạy các môn kỹ thuật

Đánh giá, kiểm tra trong dạy học các môn kỹ thuật

...

3. Các vấn đề thực tiễn khác trong giáo dục kĩ thuật và nghề nghiệp như: Kiểm định chất lượng giáo dục kĩ thuật và nghề nghiệp, Phát triển chương trình đào tạo, Xây dựng các tiêu chuẩn nghề nghiệp...

  - Hàng năm, sinh viên khoa Sư phạm kỹ thuật tham gia hoạt động NCKH và bảo vệ kết quả vào Tuần lễ khoa học sinh viên toàn trường. Sinh viên có thể thực hiện các đề tài NCKH theo các hướng sau:

Đề tài thuộc lĩnh vực kỹ thuật;
Đề tài thuộc lĩnh vực sư phạm;
Hoặc đề tài kết hợp giữa sư phạm và kỹ thuật.

Sinh viên tham gia NCKH sẽ được các cán bộ của Khoa nhiệt tình giúp đỡ và được phép sử dụng các cơ sở vật chất của Khoa.

Author: Kiem Tra

Total notes of this article: 1 in 1 rating

Ranking: 1 - 1 vote
Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Security Code   

Newer articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second