Hợp tác trong nước

Sunday - 23/02/2020 22:32
Khoa Sư phạm kỹ thuật có một mối quan hệ gắn bó với các cơ sở đào tạo và các cơ quan quản lý như: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Phương Đông, Viện Khoa học Giáo dục, Tổng cục dạy nghề, Vụ Giáo dục chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và đào tạo, Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ LOD...

Author: Kiem Tra

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Security Code   

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second