Hợp tác quốc tế

Sunday - 23/02/2020 22:33
Khoa Sư phạm kỹ thuật đã liên kết đào tạo sau đại học với Viện sư phạm dạy nghề - Đại học TU-Dresden, CHLB Đức từ những năm 1998 với 4 khóa cao học Việt - Đức đã được đào tạo và sắp tới sẽ triển khai chương trình đào tạo tiến sĩ phối hợp. 

Author: Kiem Tra

Total notes of this article: 1 in 1 rating

Ranking: 1 - 1 vote
Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Security Code   

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second