PGS.TS. Ngô Tứ Thành

Thứ tư - 26/02/2020 00:48
Ten
PGS.TS. Ngô Tứ Thành

Giảng viên cao cấp

Phòng: Phòng 302 nhà D3-5 – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Phone: +84-24 38681432, Di động: 0904142391

Fax: +84-24 3868 2470

Email: thanh.ngotu@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo

10/2000: Tiến sĩ kỹ thuật điện tử, Viện nghiên cứu kỹ thuật điện tử tin học & tự động hóa, Việt Nam
5/2000 : Cao học Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
1/1989: Cao học Điện tử tin học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
10/1980: Cử nhân Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Huế

Quá trình công tác

2012- đến nay: Giảng viên cao cấp, Viện Sư phạm kỹ thuật,  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
2002-2011: Giảng viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông .
1993-2001: Trưởng trung tâm tin học PV27 Công an Thừa Thiên Huế.
1981-1992: Giảng viên khoa Vật lý, Đại học Sư phạm Huế.

Giảng dạy

Các môn dạy đại học

1.    Thiết kế hệ thống số

2.    Hệ thống điều khiển số

3.    Lý luận và phương pháp dạy học ngành công nghệ thông tin

4.   Tâm lý ứng dụng

Các môn dạy cao học

1.    Mạng băng rộng

2.    Kỹ thuật trải phổ

3.    Khoa học truyền thông

4.    Công nghệ thông tin trong giáo dục

5.    Quản lý chất lượng giáo dục &nghề nghiệp

6.    Nghiên cứu xã hội và khoa học giáo dục

Dạy học phần Tiến sĩ : 

Mô hình giáo dục đại học trên nền tảng ICT

Lĩnh vực nghiên cứu

Xây dựng mô hình đào tạo nghề ICT phù hợp  với xu thế Xã hội kết nối (Networked  Society)
Phát triển nội dung Blended cho đào tạo Đại học tại trường ĐHBK Hà Nội
Ứng dụng ICT trong dạy học  các môn chuyên ngành điện tử tin học  theo hướng dạy học kiến tạo – tương tác nhằm tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên
Xây dựng kiến trúc hệ thống  E-learning theo mô hình điện toán đám mây
Xây dựng khoa học liên ngành ICT và giáo dục phù hợp cách mạng công nghiệp 4.0
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo đổi mới phương pháp dạy học .

Đề tài, dự án
Chủ nhiệm

1. 2004- 2005, Xây dựng bài giảng điện tử môn lý thuyết thông tin Mã số : 13-HV-2005-RD-DT

2. 2006-2007, Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí và qui trình lấy ý kiến đánh giá của sinh viên về quá trình dạy của giảng viên,Mã số : 30-HV-2007-RD-QL

3. 2007-2008, Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp đổi mới giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy trên nền tảng ICT, Mã số : 01- ĐT-HV – 2008

4. 2014-2015, Nghiên cứu xây dựng mô hình  và thử nghiệm  “dạy học đảo ngược”  chuyên ngành kỹ thuật  của các Trường Đại học, Mã số :    T2015-104

5. 2017-2018, Nghiên cứumở mã ngành Công nghệ  và truyền thông giáo dục ở Đại học Bách khoa HN đáp ứng  Cách mạng công nghiệp 4.0, MÃ SỐ:  T2017-PC-159

Tham gia

1990-1992: Tham gia đề tài cấp nhà nước: ứng dụng tin học trong giáo dục
1995-1999 : Tham gia dự án DA03 Bộ Công an
 Nghiên cứu thông tin lượng tử. Nghiệm thu năm 2005
 Mô phỏng mật mã lượng tử BB84. Nghiệm thu năm 2006

Công trình khoa học đã công bố
Sách

1. Thông tin lượng tử, nhà xuất bản giáo dục, 2007

2. Xử lý ảnh, Học viện CNBCVT năm 2011

3. Năng lực học tập & đánh giá năng lực học tập, nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội, 2017. Chủ biên : Trần Khánh Đức, đồng tác giả :Trần Việt Dũng, Thái Thế Hùng, Ngô Tứ Thành, Nguyễn Thị Hương Giang ...

Tạp chí khoa học (5 năm gần đây)

1. Ngô Tứ Thành, Xây dựng mô hình giảng viên "dạy học đảo ngược",  Tạp chí thiết bị giáo dục, Số 114 - Tháng 2 năm 2015

2. Ngô Tứ Thành,  Giải pháp khuyến khích giảng viên đổi mới phương pháp dạy học ở các trường đại học, Tạp chí giáo dục, 515 kỳ 1 (2/2015)

3. Ngô Tứ Thành, Nghiên cứu đề xuất giải pháp thu hút thanh niên tiến thân trên con đường học nghề, Tạp chí Khoa học Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2015, Vol.60,No. 8D,pp.224-229

4. Ngô Tứ Thành, Nghiên cứu đề xuất giải pháp đổi mới đào tạo nghành Công nghệ thông tin truyền thông theo xu hướng hội nhập, Tạp chí Khoa học Đại Học Sư Phạm Hà Nội,  2015, Vol.60,No. 8D,pp.138-144

5. Nguyễn Thế Dũng & Ngô Tứ Thành, Dạy học theo dự án với mô hình lớp học đảo ngược trong B-learning, Tạp chí Khoa học Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2015, Vol 60,No 8E,pp.178-205

6. Ngô Tứ Thành & Lê Thị Minh Thanh, Dạy môn mạng máy tính theo mô hình lớp học đảo ngược, Tạp chí Thiết bị giáo dục, Số 123 tháng 11/2015

7. Ngô Tứ Thành & Lê Ngọc Hội, Sử dụng câu hỏi dạy học tương tác trong dạy học môn kỹ thuật truyền số liệu, Tạp chí Thiết bị giáo dục,  Số 125 tháng 1/2016

8. Trần Văn Hưng & Ngô Tứ thành :” tiếp cận đổi mới hình thức dạy học để nâng cao năng lực cho sinh viên trong các trường Đại học”. Kỷ yếu hội thảo “Đổi mới phương pháp giảng dạy trong các trường sư phạm theo hướng phát triển năng lực người học” đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tháng 6/2016

9. Nguyễn Thế Dũng, Ngô Tứ Thành (2016), Một quy trình tổ chức dạy học Tin học với mô hình b-learning, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Giáo dục kỹ thuật, các xu hướng công nghệ và thách thức", ĐHBK Hà Nội. tr 117-126, ISBN 978 - 604 - 95 - 0005 - 3.

10. Trần Văn Hưng, Ngô Tứ Thành, “ MÔ HÌNH B-LEARNING VÀ ỨNG DỤNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC”, kỷ yêu  Hội thảo khoa học cấp Quốc gia-giáo dục kỹ thuật các xu hướng công nghệ và thách thức,  trang 108-116, tháng 9/2016.

11. Ngô Tứ Thành (2016), Đào tạo nghề trong nền kinh tế tri thức, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Giáo dục kỹ thuật, các xu hướng công nghệ và thách thức", ĐHBK Hà Nội. tr 24-30, ISBN 978 - 604 - 95 - 0005 - 3.

12. Ngô Tứ Thành (2016), Đào tạo nghề trong nền kinh tế tri thức, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Giáo dục kỹ thuật, các xu hướng công nghệ và thách thức", ĐHBK Hà Nội. tr 24-30, ISBN 978 - 604 - 95 - 0005 - 3.

13. Nguyễn Thế Dũng, Ngô Tứ Thành (2017). Đề xuất khung năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cho sinh viên ngành sư phạm Tin học, Tạp chí Giáo dục – Bộ giáo dục & đào tạo, Số 404, Vol 2, 4/2017, ISSN2354-0753.

14.  Nguyen Quoc Vu, Ngo Tu Thanh, “Using learning space in flipped classroom to develop students’ capacity of creative thinking”, Vol 442-455, Proceedings Scientific research results for training in Kien Giang University, ISBN:978-604-67-1032-5, PP 442-455, Vietnam on December, 22nd   2017

15. Tran Van Hung, Ngo Tu Thanh, Le Thanh Huy “The application of flipped classroom to the process of teaching students at universities” Proceedings Berkeley, University of California 7 - 9 July 2017, Vol 734-743, ISBN 9789057285509

16. Tran Van Hung, Ngo Tu Thanh, Le Thanh Huy, Nguyen Thi Huong Giang, Do The Hung “The proposal of blended learning towards learning styles in training students at universities” Proceedings Berkeley, University of California 7 - 9 July 2017, Vol 744-760, ISBN 9789057285509

17. Phan Chi Thanh, Ngo Tu Thanh (2018), THE INFORMATION TECHNOLOGY COMPETENCE IN ONLINE TEACHING. LSCAC 2018 International Conference Proceedings - ID PP009. 5th International Conference On Language, Society, and Culture in Asian Contexts 25-26 May, 2018 (LSCAC2018) 

18.Tran Van Hung, Ngo Tu Thanh, “Competency Based Learning with B-learning Model, International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 9, Issue 2, February-2018,  Pg 758-763.

19. Phan Chi Thanh, Ngo Tu Thanh (2018), Assessment of information technology use competence for teachers: Identifying The Information Technology CompetenceFramework in Online Teaching. International Journal of Educational Technology in Higher Education. Springer Open – Peer Reviews (10/2018).

20. Nguyen The Dung, Ngo Tu Thanh (2018), Competency Based Learning with B-learning Model, International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 9, Issue 2, February-2018, ISSN 2229-5518, Pg 758-763
21. Ngô Tứ Thành (2018). Xây dựng ngành công nghệ truyền thông giáo dục trong cách mạng công nghiệp 4.0, Tạp chí thiết bị giáo dục, Số 173 kỳ 2 tháng 7-2018, Vol 4, ISSN 1859-0810.
22. Ngô Tứ Thành “Xây dựng ngành công nghệ thông tin giáo dục”, tạp chí thiết bị giáo dục kỳ I,  tháng 10/2018. ISSN 1859-0810.
23. Ngô Tứ Thành; Vũ Thị Kim Dung (2018). Xây dựng bài giảng “khuếch đại thuật toán” trong “lớp học đảo ngược” để phát huy năng lực tự học của sinh viên, Tạp chí thiết bị giáo dục, Số 191 kỳ 2 tháng 4-2019, Vol 5, ISSN 1859-0810.

24. Ngô Tứ Thành (2018). Đổi mới giáo dục Đại học đáp ứng cách mạng công nghiệp 4.0, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Đào tạo nguồn nhân lực tại các Trường Đại học địa phương trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”. Hải Dương, ngày 26 tháng 12 năm 2018.

25. Ngô Tứ Thành (2019). Xây dựng chương trình đào tạo ngành công nghệ giáo dục đáp ứng nhu cầu nhân lực trong cách mạng công nghiệp 4.0. Kỷ yếu Hội thảo “Xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng  nhu cầu nguồn nhân lực trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Hội nhập Quốc tế”. Nam Định, ngày 17 tháng 5 năm 2019

26. Ngô Tứ Thành. Đào tạo nhân lực Việt nam trong nền kinh tế số.  Tạp chí thiết bị giáo dục, Số đặc biệt tháng 10-2019, Vol 4, ISSN 1859-0810.

27. Ngô Tứ Thành, Nguyễn Quốc Vũ. Đào tạo nhân lực Việt nam trong nền kinh tế số.  Tạp chí giáo dục, Số 465 kỳ 1-11/2019,tr43-47, ISSN 2354-0753

28. Ngô Tứ Thành, Xây dựng chương trình đào tạo ngành công nghệ giáo dục đáp ứng nhu cầu nhân lực trong cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp chí thiết bị giáo dục, Số 464 kỳ 2, 10-2019, Vol 10, ISSN 1859-0810.

29.  Nguyễn Quốc Vũ, Ngô Tứ Thành. Hướng dẫn tự học trong thời đại “cấp độ công nghệ thứ 5” nhằm phát triển năng lực của sinh viên. Tạp chí giáo dục số 465(kỳ 1-11/2019), trang 43-47, ISSN 2354-0753

30. Phan Chi Thanh, Ngo Tu Thanh (2019), Proposing the Structure of IT Competence Framework for Teachers in Online Teaching. International Journal of Scientific & Engineering Research (IJSER). ISSN 2229-5518. Volume 10, Issue 2, 2019. pp: 1042-1048. https://www.ijser.org/

31. Phan Chi Thanh, Ngo Tu Thanh (2019), The Information Technology Competence in Online Teaching. The 5th International Conference Language, Society, and Culture in Asian Contexts (LSCAC). LSCAC 2018 International Conference Proceedings. Media Nusa Creative - ISBN 978-602-162-248-0. May 2019. pp: 1102-1116.

32 Phan Chi Thanh, Ngo Tu Thanh, Phan Minh Tien (2019),Developing the Information Technology Application Competence of Teachers in Online Teaching. International Journal of Applied Research in Social Sciences. Fair East Publishers. P-ISSN: 2706-9176, E-ISSN: 2706-9184. Volume 1, No 4, 2019. pp: 124-137. www.fepbl.com/index.php/ijarss.

33. Thanh Chi Phan, Tien Minh Phan, Thanh Tu Ngo, Ninh Toan Van Duong (2019), A Case Study in Teaching: The Factors Determining of Assessmenting the Competence of Technology-Based. Review of Information Engineering and Applications Journal. © 2019 Conscientia Beam. All Rights Reserved. ISSN (p): 2412-3676. ISSN(e): 2409-6539. DOI: 10.18488/journal.79.2019.62.37.45. Volume 6, No.2, 2019. pp: 37-45.

34. Assessment of information technology use competence for teachers:Identifying and applying the information technology competence framework in online teaching.©Journal of Technical Education and Training (JTET). ISSN : 2229-8932   e-ISSN : 2600-7932. (Accepted coppyediting paper 02/2020). Scopus/ISI Author(s)Thanh Phan Chi, Thanh Ngo Tu, Tien Phan Minh,

35.Ngô Tứ Thành, Đinh Thị Mỹ Hạnh, Ứng dụng trí tuệ nhân tạo đổi mới phương pháp dạy học . Tạp chí thiết bị giáo dục, Số 209 kỳ 2, 1-2020, Vol 4, ISSN 1859-0810.

 

Tác giả: Admin Super

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây