Đào tạo sau đại học

Sunday - 23/02/2020 22:24

1. Đào tạo thạc sĩ

Viện Sư phạm kỹ thuật mở chương trình đào tạo thạc sĩ từ 2002. Cho đến nay khoa đã đào tạo được 4  khoá thạc sĩ tại trường và 4 khoá đào tạo thạc sĩ phối hợp với trường đại học TU Dresden, Đức với hơn 200 học viên đã tốt nghiệp thạc sĩ Sư phạm kỹ thuật. Viện Sư phạm kỹ thuật hiện có hơn 100 học viên cao học đang theo học tại Viện và hơn 70 học viên cao học nhập học khoá 2009.

Các sinh viên theo học các ngành sư phạm kỹ thuật, các ngành kỹ thuật tại các trường đại học sau khi tốt nghiệp cũng như những người đã ra trường, đang làm việc tại các trường trung cấp, cao đẳng và đại học có cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn của mình ở bậc đào tạo thạc sĩ theo 6 ngành chuyên sâu là:

 

1. Quản lý giáo dục

2. Sư phạm kỹ thuật Điện

3. Sư phạm kỹ thuật Điện tử

4. Sư phạm kỹ thuật Cơ khí

5. Sư phạm kỹ thuật Cơ khí động lực

6. Sư phạm kỹ thuật Công nghệ thông tin

Bắt đầu từ năm 2014, Viện Sư phạm kỹ thuật đào tạo thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học kỹ thuật theo các chuyên sâu:

     

 1. Quản lý giao dục kỹ thuật và nghề nghiệp   

 2. Sư phạm kỹ thuật công nghệ thông tin 

 3. Sư phạm kỹ thuật điện

 4. Sư phạm kỹ thuật Điện tử

 5. Sư phạm kỹ thuật Cơ khí

 6. Sư phạm kỹ thuật Cơ điện tử

 

2. Đào tạo tiến sĩ

Viện Sư phạm kỹ thuật ngành Lý luận và phương pháp dạy học kỹ thuật theo các chuyên sâu:

    

1. Sư phạm kỹ thuật công nghệ thông tin 

2. Sư phạm kỹ thuật điện

3. Sư phạm kỹ thuật Điện tử

4. Sư phạm kỹ thuật Cơ khí

5. Sư phạm kỹ thuật Cơ điện tử

Author: Admin Super

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Security Code   

Newer articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second