Quá trình hình thành và phát triển

Quá trình hình thành và phát triển

Viện Sư phạm kỹ thuật đã trải qua chặng đường hình thành và phát triển:

Giai đoạn 1996 - 1997: Tiền thân của Viện là Ban Sư phạm kỹ thuật. Phụ trách Ban lúc này là PGS. TS. Hoàng Văn Phong (nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội nhiệm kỳ 1997-2002, hiện Ông là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chính phủ Việt Nam) và hai PGS chuyên trách là PGS. Nguyễn Hoa Toàn và PGS. Lương Duyên Bình.

Đội ngũ cán bộ của Ban lúc này bao gồm:

- PGS. TS. Hoàng Văn Phong- Trưởng ban

- PGS. Lương Duyên Bình - Ủy viên

- PGS. Nguyễn Hoa Toàn - Ủy viên

- GS. TS. Nguyễn Xuân Lạc - Ủy viên

- TS. Lê Thanh Nhu - Cán bộ

- CN. Nguyễn Thúy Nga - Cán bộ

- CN. Nguyễn Xuân Thu - Cán bộ

Cộng tác viên:

- PGS. Nguyễn Đức Trí - Viện khoa học Giáo dục

- TS. Nguyễn Văn Đường - Viện nghiên cứu dạy nghề

- TS. Lê Nguyên Hanh - Viện nghiên cứu dạy nghề

Cơ quan cộng tác:

- Viện dạy nghề TU Dresden

- Viện đại học Maderburg

- Viện đại học Sơn Đông

Nhiệm vụ chính của Ban Sư phạm kỹ thuật là:

 • Xây dựng cơ cấu tổ chức và nhân sự cho khoa Sư phạm kỹ thuật sau này;
 • Xây dựng chương trình đào tạo và trực tiếp đào tạo đại học (khóa sinh viên đầu tiên của Khoa là khóa 41);
 • Thiết lập các quan hệ trong và ngoài nước.

Giai đoạn 8/1997 - 10/2003: Ban Sư phạm kỹ thuật phát triển thành khoa Sư phạm kỹ thuật. Trưởng khoa Sư phạm kỹ thuật trong nhiệm kỳ này là PGS. Nguyễn Hoa Toàn, Phó trưởng khoa Sư phạm kỹ thuật là PGS. TS. Nguyễn Trọng Bình. Khoa Sư phạm kỹ thuật bao gồm hai bộ môn: Bộ môn Khoa học và Công nghệ Giáo dục (Trưởng bộ môn là PGS. Lương Duyên Bình) và Bộ môn Sư phạm các ngành kỹ thuật (Trưởng Bộ môn là GS. TS. Nguyễn Xuân Lạc).

Đội ngũ cán bộ của Khoa lúc này:

- PGS. Nguyễn Hoa Toàn - Trưởng khoa

- PGS. Nguyễn Trọng Bình - Phó trưởng khoa

- PGS. Lương Duyên Bình - Trưởng bộ môn KH&CNGD

- GS.TS. NGND. Nguyễn Xuân Lạc - Trưởng bộ môn SPCNKT

- TS. Lê Thanh Nhu - Giảng viên

- TS. Đào Trọng Nghĩa - Giảng viên

- ThS. Phạm Hồng Hạnh - Giảng viên

- TS. Dương Kim Oanh - Giảng viên

- ThS. Tiêu Kim Cương - Giảng viên

- ThS. Lê Huy Tùng - Giảng viên

- ThS. Bùi Ngọc Sơn - Giảng viên

- ThS. Nguyễn Thị Hương Giang - Giảng viên

- CN. Nguyễn Thúy Nga - Cán bộ

- ThS. Nguyễn Tiến Long - Cán bộ

 Nhiệm vụ cơ bản của khoa Sư phạm kỹ thuật trong giai đoạn này là:

 • Củng cố cơ cấu tổ chức và phát triển nhân sự;
 • Đổi mới mục tiêu đào tạo đại học và xây dựng chương trình đào tạo sau đại học (khóa đào tạo cao học đầu tiên của Khoa là khóa cao học Việt-Đức 1)
 • Mở rộng các mối quan hệ với các cơ quan trong và ngoài nước như trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Viện Khoa học Giáo dục, Tổng cục dạy nghề, Vụ Giáo dục chuyên nghiệp và Viện Sư phạm dạy nghề - Trường Đại học TU-Dresden-CHLB Đức...
 • Định hướng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

Giai đoạn 10/2003 - 10/2008: Khoa Sư phạm kỹ thuật tiếp tục phát triển vững mạnh. Trưởng khoa Sư phạm kỹ thuật trong nhiệm kỳ này là TS. Nguyễn Trung Sơn, Phó trưởng khoa Sư phạm kỹ thuật là PGS. TS. Nguyễn Khang (đồng thời là trưởng bộ môn Khoa học và Công nghệ Giáo dục) và TS. Lê Thanh Nhu (đồng thời là trưởng bộ môn Sư phạm các ngành kỹ thuật).

Đội ngũ cán bộ của Khoa lúc này bao gồm:

- TS. Nguyễn Trung Sơn - Trưởng khoa

- PGS. TS. Nguyễn Khang - Phó trưởng khoa

- TS. Lê Thanh Nhu - Phó trưởng khoa

- TS. Đào Trọng Nghĩa - Giảng viên

- ThS. Phạm Hồng Hạnh - Giảng viên

- ThS  Dương Thị Kim Oanh - Giảng viên

- ThS. Tiêu Kim Cương - Giảng viên

- ThS. Lê Huy Tùng - Giảng viên

- ThS. Bùi Ngọc Sơn - Giảng viên

- ThS. Nguyễn Thị Hương Giang - Giảng viên

- ThS. Vũ Hoàng Dương - Giảng viên

- ThS. Nguyễn Hoàng Hải - Giảng viên

- CN. Nguyễn Thúy Nga - Cán bộ

- ThS. Nguyễn Tiến Long - Cán bộ

- Hà Lệ Hiền - cán bộ

Các cố vấn của Khoa trong giai đoạn này gồm có:

PGS. Nguyễn Hoa Toàn

PGS. Lương Duyên Bình

GS. TS. NGND. Nguyễn Xuân Lạc

PGS. Nguyễn Trọng Bình

Và các cán bộ thỉnh giảng đến từ các Viện nghiên cứu, trường đại học uy tín.

Nhiệm cụ chính của khoa Sư phạm kỹ thuật trong thời kỳ này là:

 • Củng cố cơ cấu tổ chức và phát triển nhân sự;
 • Mở rộng trang thiết bị, cơ sở vật chất;
 • Đổi mới chương trình đào tạo đại học theo hình thức tín chỉ;
 • Phát triển các mối quan hệ với các cơ sở đào tạo, các  cơ quan nghiên cứu uy tín trong và ngoài nước;
 • Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khoa học giáo dục và dạy nghề.

Giai đoạn 10/2008 đến 12/2011: Khoa Sư phạm kỹ thuật đổi mới và phát triển, mở rộng về quy mô và nâng cao về chất lượng đào tạo.

Đội ngũ cán bộ của khoa bao gồm:

- PGS. TS. Trần Việt Dũng - Trưởng khoa

- PGS. TS. Thái Thế Hùng - Phó trưởng khoa

- ThS. Nguyễn Thị Hương Giang - Phó trưởng khoa

- TS. Đào Trọng Nghĩa - Giảng viên

- ThS. Phạm Hồng Hạnh - Giảng viên

- TS. Dương Thị Kim Oanh - Giảng viên

- ThS. Tiêu Kim Cương - Giảng viên

- ThS. Lê Huy Tùng - Giảng viên

- ThS. Bùi Ngọc Sơn - Giảng viên

- ThS. Vũ Hoàng Dương - Giảng viên

- ThS. Nguyễn Hoàng Hải - Giảng viên

- CN. Nguyễn Thúy Nga - Cán bộ

            - ThS. Nguyễn Tiến Long - Cán bộ

- Hà Lệ Hiền - cán bộ

Các cố vấn của Khoa trong giai đoạn này gồm có:

PGS. Nguyễn Hoa Toàn

PGS. Lương Duyên Bình

GS. TS. NGND. Nguyễn Xuân Lạc

PGS. Nguyễn Trọng Bình

TS. Nguyễn Trung Sơn

TS. Nguyễn Khang

TS. Lê Thanh Nhu

Và nhiều giáo viên thỉnh giảng có uy tín đến từ trong và ngoài trường.

Mục tiêu của khoa Sư phạm kỹ thuật trong những năm tiếp theo là:

 • Phát triển cơ cấu tổ chức và nhân sự;
 • Đào tạo cử nhân khoa học Sư phạm kỹ thuật có chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội;
 • Đa dạng hóa các ngành đào tạo sau đại học và đổi mới chương trình đào tạo sau đại học theo hình thức tín chỉ;
 • Mở mã ngành đào tạo Tiến sĩ Sư phạm kỹ thuật;
 • Xây dựng Khoa trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học về giáo dục kỹ thuật có uy tín;
 • Tham gia tư vấn và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ trẻ trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Từ tháng 12/2011 khoa Sư phạm Kỹ thuật được nâng cấp thành Viện Sư phạm Kỹ thuật theo quyết định số 2952/QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 21/12/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Danh sách nhân sự của Viện đến thời điểm hiện nay gồm:

Bộ môn Khoa học và Công nghệ giáo dục (7 thành viên):

1. ThS. Nguyễn Thị Hương Giang - Trưởng Bộ Môn

2. TS. Bùi Thị Thúy Hằng

3. ThS.Bùi Ngọc Sơn

4. ThS. Vũ Hoàng Dương

5. ThS. Nguyễn Thị Tuyết

6. KS Trần Việt Hoàng

7. PGS. TS. Trần Khánh Đức

Bộ môn Sư phạm các ngành kỹ thuật (7 thành viên):

1. TS. Lê Huy Tùng - Trưởng Bộ Môn

2. ThS. Phạm Hồng Hạnh

3. TS. Phạm Văn Trường

4. TS. Nguyễn Đắc Trung

5. ThS. Nguyễn Tiến Long

6. PGS.TS. Ngô Tứ Thành

7. TS. Vũ Thị Lan

Văn phòng Viện (2 người):

1. ThS. Hà Thị Lệ Hiền

2. CN. Trần Thị Phương Liên

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây